AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ HAZRETLERİNE AİT ÖNEMLİ RESMÎ BELGELERE ULAŞILDI

İsmet Efendi Dergahı’nın Meclis-i Meşayıh tarafından tayin edilmiş son şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi Hazretleri’nin Meşihat makamında bulunan yeni evraklarına ulaşıldı. İlk kez vakfımız araştırma uzmanlarınca elde edilip transkripsiyonu yapılan bu belgeler bir çok yeni bilgiyi sunmanın yanında, ilk kez merhumun, bugüne kadar hiçbir yayında görülmemiş olan bir fotoğrafını ve mührünü de ortaya çıkarmış olmaktadır.

cami1 cami2

Meşihat makamındaki özlük dosyasında, Ali Haydar Efendi’nin nüfus ve vazifelerine dair şu bilgiler yer almaktadır:

ALİ HAYDAR EFENDİ
Ahıskalı Şerif Efendi’nin mahdumu
Bin iki yüz seksen sekiz sene-i hicriyyesine müsadif 1286 sene-i maliyesinde Ahıska’da tevellüd etmiştir.
Tahsil-i ibtidai ile ilm-i sarf ve nahvi Ahıska ve muahharan Erzurum’da gördükten sonra Dersaadet’e gelip Bayezid Camii Şerifi dersiamlarından Çarşambalı Ahmed Efendi’nin halka-i tedrisine muvazabat ve ikmal-i nüsah-ı ilme muvaffakiyetle üçyüz on dokuz tarihinde icazetname ve 10 Eylül 1322 tarihinde Mekteb-i Nüvvab’dan sınıf-ı rabi şehadetnamesi almış ve Ders Vekalet-i Aliyyesi’nce si’bi’l-imtihan tedrise mezuniyetini havi 11 Mayıs 1318 tarihli ruhsatname verilmiştir. Ber-vech-i mezuniyet Fatih Cami Şerifi’nde tedrise mübaşeret etmiş olması cihetiyle 4 Mayıs 1321 tarihinde doksanbeş kuruş müderrislik maaşı tahsis olunup 21 Ağustos 1323 tarihinde yüz doksan dört kuruş otuz paraya ve 12 kanun-i Evvel 1324’te ikiyüz otuz dokuz buçuk ve 1 Ağustos 1325’te beşyüz ve 7 Ağustos 1329 tarihinde altıyüz ve 1 Mayıs 1331 tarihinde sekizyüz kuruşa iblağ ve 25 Teşrin-i Sani 1330 tarihinde ayrıca dörtyüz kuruş ücretle Sahn müderrisliğine tayin kılınmıştır.

1 Eylül 1325 trihinde tensikan sekizyüz kuruş maaşla fetvahane-i Alı ikinci sınıf müsevvidliğine tayin ve 14 Kanun-i sani 1326 tarihinde bin kuruş maaşla birinci sınıfa terfi buyurulup 15 Teşrin-i Evvel 1330 tarihinde maaşı bin yüz kuruşa ve 21 Teşrin-i Evvel 1330 tarihinde bin ikiyüz elli kuruşa ve 9 Mart 1332 tarihinde bin beşyüz kuruşa ve 1 Mayıs 1332 tarihinde iki bin kuruşa ve 1Mayıs 1333tarihinde ikibin beşyüz kuruşa terakki etmiş ve 1 Haziran 1336 tarihinde Heyet-i Telifiye riyasetine tayin buyurulmuştur. 12 Zilhicce 1326 tarihinde uhdesine ba-atabe-i hariç İstanbul Müderrisliği tevcih buyurulmuş ve 18 Rabiül ahir 1334 tarihinde Huzur-ı Hümayun ders-i şerifi muhataplığıyla bekam buyurulmuştur.

Müma ileyhin tezker-i Osmaniyesi icazetname, Şehadetname, ruhsatname, müderrislik ruusu Huzur-ı Hümayun muhataplığına tayinine mütedair tezkere-i aliyye suretleri ve evrak-ı saire, tercüme-i hal varakasıyla dosyasında hıfz edilmiş ve fetvahane-i Ali maaşatı kayda mutabık bulunmuştur.

Encümen-i İntihab-ı Memürin-i ilmiyye kararıyla 14 Eylül 1336 tarihinde idareten azl edilmiştir.
Fetvahane Emanet-i Aliyyesi canıbinden ahiren ita olunan 15 Muharrem 1339 tarihli müzekkerede iade-i memuriyeti talep olunmakla 30 Eylül 1336 (Rumi) tarihinde tekrar vazifesine mübaşeret etmiştir.

Tarih: Eylül 1, 2020, kategoriler: EĞİTİM, KÜLTÜR, ARAŞTIRMA VE YAYIN, HABERLER Yazar:
Top