Vakıf Senedi

 

İSMET EFENDİ HAZRETLERİ’NİN BU MEKANI VAKFETTİĞİNİ BELGELEYEN TARİHİ EVRAK

İSMET EFENDİ VAKFI’NIN GÜNCEL VAKIF SENEDİ

 

İSMET EFENDİ HAZRETLERİ’NİN BU MEKANI VAKFETTİĞİNİ BELGELEYEN TARİHİ EVRAK

k3Mahreç berat kaydında muharrer vakfı 1294 tarihi ile idareye kaydedilmiş olan huzur ilamında İstanbul’da Sultan Selim Han-ı Kadim  aleyhirrahmetü rabbürrahim Hazretleri Camii Şerifi civarında Cebecibaşı Mahallesinde sakin iken 1290 senesi Zilkadet-üş’şerifesinin 16. günü vefat eden Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiyye-i Halidiyye’den Yanyevi Eş-Şeyh El-Hâc Mustafa İsmet Efendi ibni Abdullah’ın veraseti zevce-i menkuha-i metrukesi Adviye Hanım ibnetü Hüseyin Efendi ibni Mehmet Sinan ile müteveffa zevcesi Hasibe Hanımdan mütevelli sulbî kebir oğlu Mehmet Zahid Efendi ve mûmâileyha Adviye Hanımdan mütevellitler sulbî mürahık oğlu Abdullah Behaeddin Efendi ve sulbî sağîr oğlu Mehmed Sıddık Efendi ve sulbiye sağire kızı Hacer Nakşiyye Hanıma isabeti tahkikinden sonra verese-i mûmâileyhimden nefsinden asıl ve karındaşları sağar mûmâileyhim caî hususta  hasb-el’izah kıbel-i şerhten vasi nasb ve tayin olunan merbut arzuhal sahibi mûmâileyh Mehmed Zahid Efendi bilmaiyye ru’yete halen Evkaf müfettişi Mekke-i Mükerreme paye-i refîıyane mübahi faziletli Mehmed İzzet Efendi hâzır oldukları halde Salı günü Huzur-u Hazret-i Fetvapenahîde ma’kut Meclis-i Şer’imizde zikr-i âti menzile elyevm müstakilleten vaz’-ı yed-i mütehakkık olan derûn-ı arz-ı hal-i mezkure ism-i mezkure marifetu-z’zât zevce-i mûmâileyha Adviye Hanım tarafından husus-ı atiy-ül’beyanda Vekalet-i Âmme-i Mutlaka-i Sahiha-i Şer’iyye ile vekil sicil-i şer’isi Cami-i Şerif-i mezkur kayyımbaşısı Abdullah Efendi ibni Halil muvacehesinde mahruse-i Galataya muzaf İstinye nahiyesine tabi Yeniköy’de sakin Âmedî odası hulefasından İzzetli Mehmed Memduh Bey necl-i El Merhum Vüzerâ-i İzam’dan Mustafa Mazlum Paşa hâzır olduğu halde yedimde olup 1290 senesi şehr-ü Rabiulahir’in dokuzuncu günü tarihi ile müriha ve ol tarihte İstanbul’da Ahi Çelebi Mahkemesi nâibi bulunan Mevâlî-i İzam’dan Dağıstanlı faziletli Abdullah Şükrü Efendi’nin imza ve hatemini haviye diğer iki kıt’a Hüccet-i Şer’iyye-i Natıka olduğu üzere mahalle-i mezkurede İsmail Efendi Camii sokağında vaki muayene olunan müsevvid Hafız Ömer menzili ve bir taraftan Keçecizade hafidi merhum Abdülhalim Efendi arsası ve iki taraftan tarîk-i âmm ile mahdut arsası Nakib’ül-Eşraf Es-seyyid İbrahim Efendi kerimesi merhume Emine Hanım ve Kazasker merhum Yusuf Efendi vakıflarına ve her şehr 240 akçe mukata-i kadimeli dâhiliye ve hariciyeli, fevkânî altı bâb oda ve bir sofa ve iki memşâ ve tahtâni kezalik dahiliye ve hariciyeli altı bâb oda ve bir sofa ve iki memşâ ve bir kârgir su haznesi ve bir matbah ve menzil-i mezkur bahçesinde vaki kârgir iki bâb oda ve üç bâb ahşap duvarcı odası ve bir kebir samanlık ve bahçe-i mezkure tahtında mahzen ve ekmekçi fırını ve eşcâr-ı müsemmire ve gayr-ı müsemmireli kebir bahçe ve limonluk ve üç sokak kuyusu müştemil bilcümle ebniye ve eşcarı ‘mülk 18’ numara ile murakkam bir bâb menzil pederim ve murisimiz müteveffa mûmâileyh Eş-Şeyh El-Hacc Mustafa İsmet Efendi’nin hayatında müstakillen yedinde mülkü olup, ba’de vefatihi benimle karındaşlarım siğâr mûmâileyhim ve üveyi validem müvekkile-i mûmâileyha Adviye Hanımdan bertashih-i mezkur mevrus olmuş iken üveyi validem müvekkile-i mûmâileyha Adviye Hanım menzil-i mahdud-u mezkuru fuzuli ve bigayr-i hakk müstakillen zabt ve hâlâ vaz’ıyyet eylemiş olmakla sual olunup menzil-i mahdud-u mezkuru benimle karındaşlarım ve siğar mûmâileyhim bertashih-i mezkur cem’an 7 sekim hisse-i irsiyye-i şaiyamızda keyfiyyet ve layıkı vechile bana teslim üveyi validem müvekkile-i mûmâileyha Adviye Hanım’a izafetle vekil-i mûmâileyh Abdullah Efendi tenbih olmak üzere matlubumdur deyu bi’l-isale ve bi’il-vesaye dava ettikte vekil-i mûmâileyh Abdullah Efendi dahi cevabında arsası ve vakfiyye-i mezkuruna mukata-i kadime-i mezkurlu bilcümle ebniyesi mülk menzil-i mahdud-u mezkur müteveffa-i mûmâileyh Eş-Şeyh El-Hâc Mustafa İsmet Efendi’nin hayatında yedinde mülkü iken müteveffa-i mûmâileyh hal-i hayat ve sıhhatinde menzil-i mahdud-u mezkurunu zâviye eyleyup, derûnunda Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiyye-i Halidiyye uslubu vechile zikr ve tesbih olunmak üzere vakf idüp tevliyet ve meşihatı hayatta oldukça nefsine ve irtihal-i dâr-ı beka eylediğinde tevliyeti hâzır mûmâileyh Mehmed Memduh Beye ve mûmâileyh Mehmed Memduh Beyin vefatından sonra mûmâileyh Mehmed Memduh Beyin ebnâsına ve ebnâ-i ebnâsına ve ebnâ-i ebnâ-i ebnâsının batnen ba’de batnin ekber ve aslahına ve ba’d’el-inkıraz hulefa ve mürîdanın intihabı ile tayin olunacak kimesneye ve dahi süknâsı dahi müvekkilem mûmâileyha Adviye Hanıma ve meşihatı dahi oğlum sağir mûmâileyh Abdullah Behaeddin Efendi’nin sinn-i rüşde bi’l-vusul kesb-i liyakatle mürîdan canibinden tasdik-i kabul oluncaya değin tarafından bi’n-niyabe idare olunmak üzere ekseriyet-i ârân-ı mürîdan ile intihab olunacak kendi hulefasından bir zat idare edip mûmâileyh Abdullah Behaeddin Efendi ber minval-i muharrir kesb-i liyakatle müridan tarafından tasdik ve kabul olundukta mûmâileyh Abdullah Behaeddin Efendiye ve ba’de vefatihi mürîdan intihabı ile kezalik kendi hulefasından bir zâta ve kendi hulefası inkırazından sonra kezalik müridan intihabıyla mutlaka Tarikat-ı Aliyye-i Nakşibendiyye-i Halidiyye hulefasından münasib bir zata tevcih oluna deyu şart ve tayin idüp teslim-i ile’l mütevelli ve tescil-i şer’î ettirmeksizin mûmâileyh Eş-Şeyh El-Hâc Mustafa İsmet Efendi vefat idüb müvekkilem mûmâileyha Adviye Hanım menzil-i mahdud-u mezkûrun min ciheti’s-süknâ meşrut-ı ileyhâsı olduğuna binaen menzil-i mahdud-ı mezkurun müstakilleten zapt ve vaz-ı yed eder deyu hâzır mûmâileyh Mehmed Memduh Bey’in tasdikiyle asil ve vasî mûmâileyh Mehmed Zahid Efendi’in inkarına bilvekale eylediği def’ati her biri evvela bâ varaka-i (… sayfanın altı kopmuş) İstanbul’da Mesih Paşa Mahallesi imamı El-Hâc Mehmed Efendi ibni el-Hac Ahmed ve Muhtar-ı Ûla el-Hac Ali Efendi ibni Mehmed ve Muhta-ı Sâni el-Hac Abdülkadir Efendi ibni Mustafa ve İstanbul’da Sultan Ahmed Han tâbe serâhü Hazretleri Cami-i Şerifi kurbinde Firuz Ağa Mahallesi imamı el-Hac Hasan Efendi ibni Ahmed ve Muhtar-ı ûla Hafız Ahmed Efendi ibni Ali ve Muhtar-ı sâni Mehmed Ağa ibni Hüseyin ve Mehmed Hayri Efendi ibn-i Ali ve es-Seyyid Hüseyin Galip ibn-i İbrahim ve serâ ve ba’dehû mezbûrûn ile sâlifü’z zikr Mesih Paşa Mahallesi ahalisinden Abdullah Vehbi Efendi ibni Emin Mükerremî ve el-Hac Mehmet Efendi ibni Ali ve Ahmed Şakir ibni Mustafa ve es-Seyyid el-Hac Mehmed Tevfik Efendi ibni es-Seyyid el-Hac Mustafa ve Mehmed Ağa ve her biri mârâ’l beyan Firuz Ağa Mahallesi ahalisinden Hüseyin Necmi Efendi ibni el-Hac Mehmed Akif ve Mehmed Rüstem Bey ibni Abdullah ve hüseyin Efendi ibni ve Mahmud Efendi ibni Hasan ve Mehmed Selim Ağa ibni Ebubekir ve Mehmed ibni İbrahim ve Mehmed Said Efendi ibni Abdullah ve Osman Ağa ibni Ali’den alenen ed-dürrü’t-tezkiyye adl ve makbulü’ş-şehade idükleri ihbar olunan Mehmed Naib Efendi ibni Şerif Lütfullah bin Muhsin ve İbrahim Edhem Efendi bin Mustafa bin Yusuf ve Hüseyin Efendi ibni Hüseyin bin Osman nam kimesnelerin menzil-i mahdud-ı mezkuru irâ ve tayin-i hudud iderek bi’l muvacehe ber nehe-i şer’î eyledikleri şehadetlerine (…) mucibince menzil-i mahdud-ı mezkurda vakfiyeline kemâ hüve’l mestur fi’l kütüb-i fıkhıyye ba’de’l hükm müddei asıl ve vasıyy-ı mûmâileyh Mehmed Zahid Efendi dava-yı mezkuresiyle müvekkile-i mûmâileyha Adviye Hanım’a bîvech şer’i muazaradan men’ olunduktan sonra mûmâileyh Mehmed Zahid Efendi bi’l isale meclis-i ma’kud-ı mezkurda vekil mûmâileyh Abdullah Efendi muvacehesinde vekil mûmâileyh Abdullah Efendi müvekkilesi mûmâileyha Adviye Hanım’ın malından bana yüz aded yüzlük Mecidî altun şer’an def’ ve teslim eylediğinde ben dahi yedinden bi’l asâle ahz ve kabz eyledikten sonra sâlıf yüz aded yüzlük Mecidî altununu mûmâileyh Abdullah Efendi’nin emriyle umurıma sarfla ba’de’l istihlak vekil mûmâileyh Abdullah Efendi ber minval-i muharrır bana medfuh olan mezkuru yüz aded yüzlük Mecidî altunun istirdadına müteallıka davadan müvekkilesi mûmâileyhaya izafetle bi’i vekale benim zimmetim ibra-i sahih-i şer’î ile kabulumun havi ibra ve iskat eyledi dediğini vekil mûmâileyh Abdullah Efendi tahkik ve tasdik eylediği huzur-u âlilerine i’lam olundu.

El-emru limen lehü’l emr fi’l yevmi el-hâmis ve’l ışrîn min rabî’ül evvel liseneti ihdâ ve tıs’în ve mieteyn ve elf deyu muharrer bulunmuştur.

14 Şubat 1324.

İSMET EFENDİ VAKFI’NIN GÜNCEL VAKIF SENEDİ

İSMET EFENDİ EĞİTİM, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE TARİHİ ESERLERİ KORUMA VAKFI

VAKIF:

Madde 1-Vakfın adı “İsmet Efendi Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Tarihi Eserleri Koruma Vakfı”dır. Kısa adı “İsmet Efendi Vakfı”dır.

İşbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2-Vakfın merkezi İstanbul’dur. Yazışma adresi: Balat Mh. İsmailağa Sk. No:40 Fatih/İstanbul’dur. Yönetim Kurulu kararıyla adres değişikliği yapılabilir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3 -

1. Türkiye’nin ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı olmak, bilgili ve aydın gençlerin yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak,

2. Eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültür ve dini alanlarda yasaların öngördüğü ölçülerde tesisler kurmak, kurulmuş olanları desteklemek,

3. Tarihi ve Kültürel değerlere haiz eski eserler ile doğal çevreyi korumak, yaşatmak, ihya ve imar etmek

4. İnsanlar arasında, sosyal ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, bu amaçlara yönelik faaliyetlerde bulunmak,

5. Milli, manevi, tarihi ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak ve bu suretle milli ve manevi değerlerimizin bütünlüğünün güçlenmesine katkıda bulunmak,

6. Özellikle şu an cami olarak hizmet vermekte olan Fatih Çarşamba’daki Yanyalı Mustafa İsmet Efendi Dergahı ve çevresindeki tarihi yapıların  imar, ihya, bakımı ve onarımını sağlamak

7. Yanyalı Mustafa İsmet Efendi’nin ve bu mekanda faaliyette bulunmuş diğer şahsiyetlerin eserlerini araştırmak, derlemek, yayınlamak ve yaşatmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat dahilinde;

a)     Vakıf amaçları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında ilmi araştırmalar, konferanslar, ilmi ve kültürel toplantılar, eğitim programları ve anma günleri düzenler, basılı yayınları hazırlar, dağıtır ve bu konularda çalışma yapanlara destek olur, tesisler kurar,

b)     Vakıf amaçları doğrultusunda kütüphaneler, araştırma ve dokümantasyon merkezleri, enstitüler, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (Anaokulu, Kreş, ilk,orta,Yüksek okul vs.) kurslar, yurtlar, aşevleri, huzurevleri, sağlık ve sosyal yardım tesisleri, sportif tesisler kurar, işletir, yiyecek, giyecek ve yakacak yardımları yapar, ilmi, eğitim, kültür amaçlı yurt içi ve dışı seyahatler düzenler,

c)     Tarihi ve kültürel değerlere haiz eski eserleri ve doğal çevreyi ihya ve imar maksadıyla yetkili makamlardan izin almak suretiyle rölöve, restitüsyon ve restorasyon  projeleri hazırlar veya hazırlattırır, uygular, ağaçlandırma ve çevre koruma faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla faaliyet gösterenlere yardımcı olur.

d)     Tarihi, kültürel ve manevi değerlerimizin en güzel şekliyle muhafazası, tanıtımı ve bunların gelecek nesillere aktarılması gayesiyle müze, tanıtım merkezleri ve sanat galerileri açar, eğitim programları düzenler.

e)     Vakfa gelir elde etmek amacıyla işletmeler, şirketler kurar, kurulmuşlara ortak olur,

f)      Her seviyedeki öğrencilere burs ve sosyal yardımlarda bulunur, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine gıda,temizlik, yakacak, giyecek vb. her türlü yardımı sağlar,

g)     Vakıf amaçları doğrultusunda  faaliyet gösteren diğer vakıf ve benzeri kurum ve kuruşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunur,

h)     Vakıf amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere mevzuata uygun her türlü tasarrufta bulunur.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı Ayşe Hamra SARAÇ tarafından vakfedilen 254 pafta, 2441 ada, 17 parsel numaralı 280/24 Arsa paylı 280.21 metrekarelik Zemin-3 normal katlı 10 daireli Sinanağa Mh. Dersvekili Sk. No:47 Fatih/İstanbul adresindeki kargir apartmandaki zemin kat daire ile, Vakıflar Bankası Fatih/İstanbul Şubesi TR350001500158007299431963 IBAN no’lu hesaba Mehmet SARAÇ tarafından yatırılmış ve Vakıf adına bloke ettirilmiş 10.000 (onbin) TL tutarındaki nakitten ibarettir. Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli Heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

Bütçe ve çalışma raporlarının görüşülmesi ve onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, mütevelli heyet başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (5) üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı,genel sekreter ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, mütevelli heyet tarafından yeni üye seçilir. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (6) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı ( 3 ) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

I) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan üye yerine mütevelli heyetçe yeni üye seçilir.Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI:

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.
(Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2′nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir)

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 17- Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na devredilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Top